Ligging & info

Bijdrage van Igor Vandamme – Natuurpunt Noorderkempen
Een bos van 4 ha gelegen in Kalmthout op de hoek van de Putsesteenweg
en de Kinderwelzijnstraat werd in 2002 door de federale overheid
overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap (Onderwijs).
bedreigde bos

Bij deze overdracht werd destijds bepaald dat ze kaderde in de aanleg van
een natuurgebied. Het bos ligt in de omgeving van de Kalmthoutse
heide en paalt aan het natuurgebied de Withoevenseheide.
In 2002 werd het bos in twee delen gesplitst, nl een deel van 2,8 ha en
een ander deel van 1,25 ha.
Het eerste deel van 2,8 ha is nog steeds in bezit van de Vlaamse overheid
en blijft bos. Maar het ander deel van 1.25 ha werd door de Vlaamse
overheid verkocht aan een privé investeerder (NV Van Wellen-Thys) voor
57.65 EUR/m². Dit gedeelte van de grond werd afgesplitst zonder
verdeelattesten wat onwettelijk is.
Tussen de grond die Van Wellen-Thys NV had gekocht en de rijweg van de
Kinderwelzijnstraat lag nog een strook grond, eigendom van het
Gemeenschapsonderwijs, die door betreffende firma daarna werd
bijgekocht. Deze strook grond – die de facto ook tot het bos behoort –
had een oppervlakte van 1.767 m². De totale oppervlakte van de grond
die Van Wellen-Thys NV daar heeft aangekocht is dus 12.575 + 1.767 =
14.342 m² (ruim 1,43 ha). Dit stuk werd aangekocht voor 8.48 EUR/m².

De nieuwe eigenaar diende op deze grond verschillende aanvragen tot het
bekomen van een stedenbouwkundige vergunning in, die telkens werden
geweigerd. De laatste en actuele aanvraag omvat 11 woonéénheden met
de bedoeling deze woningen later apart te verkopen.
Een belangrijk principe uit onze Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
VCRO is dat er pas verkaveld kan worden aan een voldoende uitgeruste
weg. Deze voorwaarde is totaal niet vervuld. Zelfs met de aankoop van
het tweede stuk bos paalt het perceel aan een servitudeweg die niet is
uitgerust.
Door geen verkavelingsvergunning maar slechts een stedenbouwkundige
vergunning aan te vragen wordt de gemeenteraad buiten spel gezet want
het komt namelijk hen toe om de uitrustingsvoorwaarden en wegbreedte
te bepalen van toekomstige openbaar domein. Omdat het duidelijk is dat
de woningen later apart verkocht zullen worden is een
verkavelingsvergunning hier dus wel degelijk wettelijk verplicht.
Na weigering van de bouwaanvraag voor 11 wooneenheden door het
college van Burgemeester en Schepenen van Kalmthout en na meer dan
60 bezwaren werd in beroep door de Bestendige Deputatie de
stedenbouwkundige vergunning toch verleend. Onbegrijpelijk want dit
dossier is zonder meer aangetast door vormfouten en wettelijke gebreken.
De gemeente vecht deze vergunning aan en diende klacht in bij de Raad
voor vergunningbetwistingen en zal zich ook wenden tot de burgerlijke
rechtbank. Ook aanpalende eigenaars overwegen om alsnog klacht in te
dienen. Als redenen geeft de Deputatie aan dat het geplande RUP (dit
stuk grond is op heden volgens het gewestplan wel degelijk bestemd als
woonboszone) voor deze omgeving al jaren op zich laat wachten.

Ondertussen hebben de buurtbewoners ook niet stilgezeten en een front gevormd, samen met Groen, vzw Reddevoorkempen, Natuurpunt, …    Er werd reeds naar de pers gestapt, een facebookpagina opgemaakt, … De petitie had in een viertal weken al meer dan 13000 handtekeningen. De buurtbewoners hebben nu zelfs een vzw ‘laat ons een boom’ opgericht en ook juridische stappen ondernomen.
Half november diende de vzw en drie straatbewoners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen formeel klacht in tegen de beslissing van de provincie”, zegt De Schepper, gemeenteraadslid van Groen en drijvende kracht achter het protest. “Een uitspraak kan twee jaar duren maar ondertussen is de klacht wel opschortend, dus de projectontwikkelaar kan niet starten. Daar is het in eerste instantie om te doen. In een tweede fase willen we bebouwing definitief onmogelijk maken. Bij de overdracht van het perceel in 2002, van de federale naar de Vlaamse overheid, stond duidelijk vermeld dat het terrein moest aangewend worden voor natuurbehoud. Die clausule willen we herstellen.”
Natuurpunt zal niet meestappen in de juridische procedures. De reden is dat we nu pas op de hoogte zijn van dit dossier en we oorspronkelijk geen bezwaar getekend hebben. Het gerechtelijk dossier van de gemeente zou op zich al een sterk dossier moeten zijn.   Natuurpunt Noorderkempen steunt het protest natuurlijk wel, en zal zijn expertise aanwenden en ook zijn informele contacten bij het ministerie.
Je kan o.a. de strijd steunen door op ‘vind ik leuk’ te drukken op de facebookpagina.
http://www.facebook.com/HelpNatuurKalmthout